Regulamin programu  „Punktuj z DRE” dla Sprzedawców


Niniejszy Regulamin określa zasady programu „Punktuj z DRE” skierowanego do Sprzedawców produktów marki DRE w Punktach Sprzedaży Detalicznej. Celem programu jest zwiększenie sprzedaży produktów marki DRE dystrybuowanych przez firmę DRE Sp. z o.o. z siedzibą w Gronowie Górnym, przy ul. Nefrytowej 4.

§ 1. Definicje

Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

 1. Program - program „Punktuj z DRE”
 2. Regulamin - regulamin Programu.
 3. Organizator - Cezary Hurka (który pozostaje w związku małżeńskim, gdzie obowiązuje ustrój rozdzielność majątkowej małżeńskiej) i Przemysław Wojciechowski prowadzący działalność gospodarczą Advertiva Sp.j. Cezary Hurka Przemysław Wojciechowski z siedzibą w Poznaniu, ul. Kaliowa 19.
 4. Producent - DRE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gronowie Górnym ul. Nefrytowa 4, 82-300 Elbląg, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez: Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000060285, nr NIP 578-26-04-110
 5. Reprezentant - przedstawiciel handlowy firmy DRE Sp. z o.o.
 6. PSD - Punkt Sprzedaży Detalicznej prowadzący w ramach własnej działalności gospodarczej sprzedaż produktów marki DRE, który dokonał deklaracji uczestnictwa Sprzedawcy w programie „Punktuj z DRE”.
 7. Uczestnik - przedsiębiorca niezależnie od formy prawnej prowadzonej działalności oraz pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych oraz mająca miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pozostająca z PSD w stosunku pracy lub innym stosunku cywilnoprawnym, w ramach którego pełni obowiązki obejmujące sprzedaż produktów firmy DRE Sp. z o.o.
 8. Nagroda - kwota pieniężna uzyskana przez Uczestnika w ramach Programu, po spełnieniu przesłanek określonych w Regulaminie.
 9. Karta pre-paid - rodzaj karty płatniczej wydawanej przez Organizatora Uczestnikowi celem wypłacania Nagrody, która umożliwi dokonanie transakcji płatniczych
 10. Strona WWW - witryna internetowa znajdująca się pod adresem URL www.punktujzdre.pl
 11. Lista produktów - produkty marki DRE objęte Programem. Lista będzie zmieniana przez Organizatora co kwartał kalendarzowy podczas trwania Programu. Aktualna Lista Produktów umieszczana będzie przez Organizatora na Stronie WWW na minimum 1 dzień kalendarzowy przed rozpoczęciem nowego kwartału kalendarzowego, w którym będzie on obowiązywał.
 12. Dział kontraktów - dział sprzedaży realizujący zamówienia nietypowe, wymagające zmiany w produkcie z oferty standardowej/katalogowej

§ 2. Postanowienia Ogólne

 1. Regulamin określa zasady Programu.
 2. Program organizowany jest przez Organizatora .
 3. Regulamin dostępny jest na żądanie Uczestnika w siedzibie Organizatora lub na Stronie WWW.
 4. Wszelkie zmiany Regulaminu będą udostępniane w siedzibie Organizatora oraz na Stronie WWW.
 5. Program trwa od dnia 01.05.2013 r. do 31.12.2018 r.
 6. Wszelkie roszczenia związane z Programem mogą być kierowane wyłącznie do Organizatora.
 7. Program prowadzony jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 3. Uczestnictwo w Programie

 1. Uczestnik przystępuje do Programu „Punktuj z DRE” poprzez wypełnienie formularza Deklaracji Uczestnictwa w Programie „Punktuj z DRE” i odesłanie go do Organizatora lub wypełnienie formularza dostępnego na stronie www.punktujzdre.pl. Warunkiem uczestnictwa w promocji jest prawidłowe uzupełnienie formularza we wszystkich wymaganych rubrykach. Za poprawność danych podanych w formularzu odpowiada Uczestnik.
 2. Uczestnik ma obowiązek aktualizowania swoich danych osobowych oraz innych danych przekazanych Organizatorowi w związku z uczestnictwem w Programie
 3. Formularz Deklaracji Uczestnictwa w Programie jest przekazywany Uczestnikowi przez Reprezentanta lub przedstawiciela DRE oraz udostępniany online za pośrednictwem strony www.punktujzdre.pl.
 4. Deklaracje nie zawierające wszystkich informacji lub zawierające informacje błędne nie są wiążące. Przez nieprawidłowe podanie informacji rozumie się w szczególności niepodanie informacji niezbędnych do przeprowadzenia procesu rejestracji Uczestnika.
 5. Organizator po wypełnieniu przez Uczestnika Deklaracji Uczestnictwa przekaże Uczestnikowi na wskazany przez niego adres e-mail login i hasło umożliwiające zalogowanie się na Stronie WWW. Po dokonaniu zalogowania się na wyżej wskazanych warunkach, uznaje się, że Uczestnik dokonał rejestracji do Programu.
 6. Zaakceptowanie Regulaminu , poprawne wypełnienie Deklaracji Uczestnictwa w Programie w formie papierowej lub elektronicznej, zalogowanie się na Stronie WWW oraz podpisanie protokołu odbioru karty pre-paid jest warunkiem koniecznym do rozpoczęcia przez Uczestnika udziału w Programie, i tym samym w przypadku spełnienia warunków Programu do wypłaty nagrody na rzecz Uczestnika.
 7. W Programie nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy Organizatora, jak również członkowie ich rodzin: małżonek, zstępni, wstępni i rodzeństwo oraz właściciele, jak również członkowie ich rodzin: małżonek, zstępni, wstępni i rodzeństwo.
 8. Programem nie są objęte zamówienia dokonywane przez osoby upoważnione, wykonujące swoje obowiązki w Dziale kontraktów w zakresie zamawianych ekspozycji oraz skrzydeł drzwiowych z Listy produktów.
 9. Nie może przystąpić do Programu osoba, która w dniu wejścia w życie Regulaminu nie spełnia warunków w nim określonych, w szczególności jeżeli nie jest pracownikiem PSD lub nie pozostaje z nim w stosunku cywilnoprawnym określonym w § 1 ust. 6.
 10. Osoba będąca uczestnikiem Programu traci ten status, z momentem w którym przestaje ona spełniać warunki uczestnictwa w Programie. Może ona jednak wykorzystać zgromadzone do tego dnia środki.

§ 4 Dane osobowe

 1. Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO” informuję, że:
  1. 1.1 Organizator jest administratorem danych osobowych Uczestników, podanych w związku z realizacją Regulaminu, z którym można się skontaktować na adres: daneosobowe@punktujzdre.pl.
  2. 1.2 Organizator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych w celu prawidłowego wykonania postanowień Regulaminu – podstawą przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania obowiązków wynikających z Regulaminu (art. 6 ust. 1b RODO).
  3. 1.3 Organizator uprawnieni są każdy z osobna do przetwarzania danych osobowych:
   • prawidłowego wykonania postanowień Regulaminu – podstawą przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do zawarcia lub wykonania obowiązków wynikających z Regulaminu (art. 6 ust. 1b RODO)
   • w celu dochodzenia roszczeń - podstawą przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Organizatora, jakim jest dochodzenie roszczeń (art. 6 ust. 1f RODO),
   • rozpatrywania reklamacji - podstawą przetwarzania jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Organizatorze wynikającego z konieczności rozpatrzenia reklamacji (art. 6 ust. 1c RODO),
   • w celu archiwizacyjnym - podstawą przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Organizatora jakim jest przeznaczenie wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości świadczonych usług (art. 6 ust. 1f RODO).
  4. 1.4 Operator udostępnił przetwarzane przez siebie dane osobowe: podmiotom świadczącym usługi informatyczne, podmiotom świadczącym pomoc prawną.
  5. 1.5 Z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej, u Organizatora został powołany inspektor ochrony danych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: daneosobowe@advertiva.pl
  6. 1.6 Dane osobowe będą przechowywane przez okres 13 lat od momentu ich udostępnienia.
  7. 1.7 Uczestnik, z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej, ma prawo:
   1. dostępu do podanych w związku z udziałem w Programie danych i ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
   2. do przenoszenia danych, czyli otrzymania od Organizatora przekazanych im danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, jeżeli są one przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy lub na podstawie zgody i przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany. Uczestnik ma prawo przesłać te dane innemu administratorowi danych,
   3. wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
  8. 1.8 Uczestnik ma prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jeżeli podstawą przetwarzania jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Organizatora.
  9. 1.9 Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, niemniej jest warunkiem koniecznym do udział w Programie i realizacji postanowień Regulaminu.
  10. 1.10 Dane osobowe Uczestnika, podane w związku z udziałem w Programie i realizacją postanowień Regulaminu nie podlegają procesowi zautomatyzowanego podejmowania decyzji przez Organizatora, w tym profilowaniu.
 2. Postanowienia zawarte w niniejszym paragrafie obowiązują od 26 kwietnia 2018 r., za wyjątkiem postanowień zawartych w ust. 1.6. i 1.8 pkt b, które zaczną obowiązywać od dnia 25 maja 2018 r.

§ 5. Zasady Programu

 1. W czasie trwania Programu Uczestnik może uzyskać prawo do otrzymania Nagrody w postaci odpowiedniej kwoty przekazanej na rachunek bankowy powiązany z Kartą pre-paid, przekazaną Uczestnikowi Programu przez Organizatora. Karta pre-paid zostanie przekazana Uczestnikowi po dostarczeniu do Organizatora poprawnie wypełnionego formularza Deklaracji przystąpienia do Programu. Nagrody są przyznawane przez Organizatora na zasadach określonych w Regulaminie za realizację zamówienia towarów marki DRE, które zostało złożone u dystrybutora lub poprzez platformę sprzedażową Producenta (http://sklep.dre.pl/), z podaniem unikalnego numeru identyfikacyjnego Uczestnika. Uczestnikom zostanie udostępniona pełna lista produktów objętych warunkami promocji.
 2. Uczestnik Programu uzyskuje Nagrodę zdobywając 1 pkt. o wartości 10 zł brutto (słownie: dziesięć złotych brutto) za każde sprzedane skrzydło drzwiowe z Listy produktów.
 3. Producent zastrzega sobie prawo sprawdzenia faktury sprzedażowej, jako podstawy wypłaty nagrody. Brak udostępnienia na żądanie Producenta przez Uczestnika wyżej wskazanych dokumentów może skutkować odmową przez Organizatora zapłaty nagrody na rzecz Uczestnika.
 4. Wypłata nagrody nastąpi maksymalnie do 15 dnia następnego miesiąca od daty poprawnie zrealizowanego zamówienia.
 5. Uczestnik jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Organizatora o kradzieży, zgubieniu lub zniszczeniu Kart pre-paid Uczestnik ma możliwość otrzymania nowej Karty pre-paid na którą zostaną przelane środki znajdujące się na skradzionej, zgubionej lub zniszczonej Karcie pre-paid. Uczestnik ponosi opłatę za nową Kartę pre-paid w wysokości 10 zł, której obowiązek zapłaty powstaje z chwilą wydania nowej Karty pre-paid. Opłata zostanie potrącona od przyznanej Uczestnikowi Nagrody.
 6. W przypadku, gdy Karta pre-paid straci ważność Uczestnik ma możliwość otrzymania nowej Karty pre-paid. Uczestnik nie ponosi dodatkowych opłat związanych z wydaniem nowej Karty pre-paid w przypadku utraty ważności poprzedniej Karty pre-paid.
 7. W przypadku rezygnacji z zamówienia, nie uregulowania faktury za zamówienie, zwrotu towaru lub innych powodów prowadzących do niezrealizowania zamówienia przez podmiot, który dokonał jego zakupu, nagroda przyznana Uczestnikowi podlega anulowaniu, a w przypadku, gdy została już przekazana Uczestnikowi, to Uczestnik zobowiązany jest do jej zwrotu na rzecz Organizatora w ciągu 14 dni od dnia wezwania do jej zwrotu. Organizator przewiduje rozliczenie niesłusznie naliczonej nagrody, o której mowa w zdaniu poprzednim na zasadach, o których mowa w ustępie 5.1. O każdym dokonanym zwrocie towarów Uczestnik jest zobowiązany poinformować Organizatora niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 7 dni od dnia dokonania zwrotu.
  1. 7.1 Wartość naliczonej, a nienależnej Uczestnikowi nagrody może zostać automatycznie odliczona (potrącona) od kolejnej nagrody. W przypadku braku zamówień upoważniających Uczestnika do otrzymania kolejnej nagrody w ciągu 14 dni od wystąpienia okoliczności określonych w § 5 ust. 6 Organizator może przeprowadzić szczegółowe postępowanie wyjaśniające, które będzie trwało nie dłużej niż 14 dni. W okresie trwania postępowania wyjaśniającego Organizator może zablokować możliwość wypłat nagrody z karty. W przypadku dokonania blokady Organizator poinformuje o tym Uczestnika wskazując prognozowany czas dokonywania czynności wyjaśniających oraz zablokowania wypłaty nagrody.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w szczegółowych zasadach przyznawania nagrody w trakcie trwania Programu, o czym poinformuje Uczestników z wyprzedzeniem 1 miesiąca przez zamieszczenie odpowiedniej informacji na Stronie WWW lub przekaże te informacje bezpośrednio Uczestnikowi. Uczestnik, który nie zgadza się na wprowadzenie zmian może zrezygnować z udziału w Programie przez złożenie wypowiedzenia z zachowaniem tygodniowego okresu karencji.
 9. Uczestnik może brać udział także w innych akcjach promocyjnych i konkursach organizowanych na Stronie WWW. Zasady i przebieg akcji promocyjnych i konkursów dostępne będą każdorazowo na Stronie WWW.
 10. Jeśli w przypadku określonym w § 5 ust. 5 lub błędu zostanie przelana na konto Uczestnika kwota wyższa niż należna na podstawie Regulaminu, Uczestnik jest zobowiązany do zwrotu nadpłaconej kwoty w terminie 14 dni od daty wezwania go do zwrotu.
 11. Nagrody przekazywane w Programie podlegają opodatkowaniu. Uczestnik będący osobą fizyczną i nieprowadzący działalności gospodarczej zobowiązuje się do dopełnienia obowiązku zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie formularza PIT-8C, który zostanie wystawiony, wypełniony i doręczony przez Organizatora Uczestnikom zgodnie z obowiązującymi zasadami podatkowymi w tym zakresie.
 12. Postanowień punktu poprzedzającego nie stosuje się w stosunku do Uczestnika prowadzącego pozarolniczą działalność gospodarczą, w związku z którą uzyskał w Programie Nagrodę. Zgodnie z art. 21 ust.1 pkt 68a Ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. Nr 80, poz. 350 z późn. zmian.). Wartość uzyskanych przez Uczestnika nagród stanowić będzie przychód z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej o czym Uczestnik zostanie poinformowany przez Organizatora.

§ 6 Komunikacja z Uczestnikami

 1. Organizator może komunikować się z Uczestnikiem za pośrednictwem następujących kanałów informacyjnych: poczty, poczty elektronicznej, krótkich wiadomości tekstowych (sms), telefon, poprzez bezpośredni kontakt Reprezentanta. Wszystkie wyżej wymienione metody kontaktu są traktowane jako równoważne, chyba że niniejszy Regulamin stanowi inaczej.
 2. Uczestnik wyraża zgodę na otrzymywanie od Organizatora i Producenta za pośrednictwem kanałów komunikacyjni wymienionych w ust. poprzedzającym informacji związanych z Programem.
 3. Uczestnicy powinni kierować wszelką korespondencję w sprawach związanych z Programem w formie listownej na adres Organizatora: Advertiva Sp.j. Cezary Hurka, Przemysław Wojciechowski, ul. Kaliowa 19, 60-175 Poznań.

§ 7. Reklamacje

 1. Każdy Uczestnik ma prawo do złożenia reklamacji w związku z przebiegiem Programu.
 2. Czynności związane z przyjmowaniem i rozpatrywaniem reklamacji wykonuje Organizator.
 3. Reklamacje należy składać drogą listowną na adres Advertiva Sp.j. Cezary Hurka, Przemysław Wojciechowski, ul. Kaliowa 19, 60-175 Poznań lub za pomocą poczty e-mail na adres: program@punktujzdre.pl
 4. Organizator rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni roboczych od dnia jej otrzymania.

§ 8. Postanowienia Końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie możliwość korygowania błędów zawartych w materiałach przekazywanych Uczestnikom w związku z Programem – informując o błędzie bezpośrednio Uczestnika lub umieszczając odpowiednią informację na Stronie WWW.
 2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.
 3. Uczestnicy, którzy wypełnili Deklarację Uczestnictwa w Programie, która nie spełnia wszystkich warunków Regulaminu nie będą brać udziału w Programie.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych, brakiem zaktualizowania danych, bądź innego typu nieprawidłowości spowodowanych przez Uczestników.
 5. Uczestnictwo w Programie jest dobrowolne.
 6. Wszelkie spory wynikające w związku z Programie będą rozstrzygane przez właściwy rzeczowo sąd powszechny.
 7. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.05.2013r.
 8. Program może być zakończony przez Organizatora z wcześniejszym 7- dniowym wyprzedzeniem przekazanym bezpośrednio Uczestnikowi lub przez umieszczenie odpowiedniej informacji na Stronie WWW. Organizator w takim przypadku dokona stosowanych rozliczeń z Uczestnikami Programu uwzględniając stan nagród na zakończenie Programu.